وحیده جامبر صادقیان

متولد 1342 تبریز
تحصیلات اولیه در رشته معماری کالج New School of Architecture
در ساندیگو آمریکا، 1366    
آموزش مبانی تصویری و نقاشی نزد استادان آقای پاکباز و خانم مینو امامی
اولین نمایشگاه عمومی در سال 1385 در گالری شیرین
دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم معماری و طراحی داخلی از Mesa College
آمریکا، 1387
اتمام دوره آموزشی طراحی دکوراتیو و نقاشی دیواری و همچنین مبلمان سال 1387
فعالیت در زمینه معماری داخلی و نقاشی از سال 1387
مدیر شرکت VJS
 با فعالیتهای طراحی داخلی و Decorative Finishes ، 1389
اتمام کارگاه آموزشی گروهی دکوراتیو، ایتالیا 2010
عضو  انجمن طراحان داخلی آمریکا از سال 1386
عضو  انجمن NKBA
آمریکا از سال 1386

نمونه هایی از کارهای نقاشی اکرلیک روی بوم:

 

Vahided J. Sadeghian

Born in 1964 Tabriz, Iran
Education in Architecture at New School of Architecture in San Diego, 1987
Education in Painting with Mr. Pakbaz and Mrs. Minoo Emami.
First Group Exhibition, 2006
Associate Degree in Interior Design from Mesa College, California 2008
Passed Internship in a Decorative Finish Studio in California, 2008
Practicing Interior Design since 2008
President of VJS Interior Design & Decorative Finishes Co., 2010
Workshop and Group Project in Italy, Fall 2010
Member of ASID since 2007
Member of NKBA since 2007

Some Acrylic Paintings on Canvas:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.