وجيهه جامبر صادقيان

  • متولد سال 1336 تبريز، ايران
  • تحصيلات قبل از دانشگاه در مدرسه فرانسويها
  • تحصيلات دانشگاهي در زمينه فرهنگ و ادبيات فرانسه
  • آغاز آموزش مباني تصويري و نقاشي نزد خانم مينو امامي، 1386
  • تکنيک اصلي اکرليک روي بوم
 

Vajiheh J. Sadeghian

  • Born in 1957 Tabriz, Iran
  • Pre University education in French School
  • University education in French literature and culture
  • Esthetics certificate from Marseille, France, 1981
  • Began learning basic design and painting with Ms. Minoo Emami, 2007
  • Dominant technique acrylic on canvas

 
50×70 cm
50×70 cm
 
70×100 cm
70×100 cm
 
100×120 cm
 
 
 
1×1.5 m
 
1×1.5 m
 
120×150 cm
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.