نقاشی های منتخب مینو امامی 1384-1375, انتشارات لک لک, کتاب برگزیده سال 1387.

Minoo Emami selected paintings 1969-2005, Lak Lak publication, Selected and honored as the book of the year 2008.


تلفن پخش
 22707704 (21) 0098+
22366403 (21) 0098+
 مينو امامي مجموعه اي از هنر. انتشارات ارس. کردستان.1392

Minoo Emami Collection of Art . Entesharate Aras . Kurdistan . 2013 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.