قصدم از اين يادداشت بررسي روانکاوانه ي نقاشي هاي مينو امامي ست.
من از ساختار و فرم و تکنيک اين تابلوها حرفي نمي زنم ،چراکه در حيطه ي کاري من نيست ،اگرچه به عنوان يک بيننده ،بسيار لذت بردم.
در قدم اول ،ميخواهم به تابلوها به عنوان متن نگاه کنم.چراکه از نظر فرويد، واژها در رويا، اغلب چنانند که گويي اشيايي هستند
.پس روياي نقاش را ، به عنواني متني از واژه ها مورد بررسي قرار مي دهم.
ژاک دريدا مي گويد:
خواننده ي متن ، به دو گونه خواندن نياز دارد،و هر متن دو گانه ست.
دو متن ، دو دست، دو نگاه ، و دو گونه شنيدن.هميشه دو متن در متن وجود دارد.
در اين تابلوها ، متن اول: پاهاي مصنوعي است که در جايگاهاي شخصيتي و اجتماعي و حتي اسطوره اي مختلف قرار گرفته. اين پاي مصنوعي که باقي مانده حتما يک مرد جنگ است.نشاني از جنگ ، نيستي تن، و دردي ست که نقاش در آن باز مانده ي جنگ و ويراني مي بيند.
اما متن دوم:که لايه ي زيرين اين تابلوهاست.نگاه نقاش به مرد است.
مردي که در نهايت تبديل شده به قسمتي مصنوعي از تنش، که هيچوقت دست براي ارتباط دراز نمي کند.چرا که پايي مصنوعي ست.تنها بازمانده ي تن مرد ، از نگاه نقاش ، بخشي از اوست کهواقعي نيست.
نقاش تنهاپرتره ي خود را ، از دست هايش کشيده ست .دست که نشان ارتباط دارد .تنها قسمتي ست که نقاش از تن خود مي بيند،آنهم به صورتي دست روي دست گذاشته که به آرامي صبوري کند در اين دنياي بي ارتباط...
در تابلوهاي پاي مصنوعي، خبري از تن زن نيست.لباسي سفيد يا شوري قرمز، صندلي خالي ،مايوي آبي، همه وهمه روياهاي پاي مصنوعي يا مرد نقاش را مي سازد.
حتي وقتي مسيحي مظلوم مي شود و خاري بر سرش، انتهاي ران پاي مصنوعي مي گذارد .بازهم بخش مصنوعي است از تن يک مرد جنگي...
يا وقتي نماد مردانگي نقاش نقش ضحاک مار دوش را مي گيرد باز مارها از اين آلت مصنوعي ست که بيرون مي زند.
البته اين مرد تنها از يک جنگ ، چون جنگ ايران و عراق برنگشته .
اين از نگاه نقاش ، زاييده سالها و قرن ها جنگ ست که چيزي از آن جز بخش مصنوعي که شبيه پايش درست شده ، نيست.
گويي مرد از نگاه نقاش ما ، هميشه مي لنگد.

نازنين رحيمي <niaznik@yahoo.fr>

 
 

 

 

 

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.