فرايند عظيم تصوير همواره از بستر تخيل به جانب خلاقيت  هنري در گذر است و نقاش چون صيادي ، شكارچي لحظات  زندگي است و در تلاطم فاصله هاست كه به صيد زيبايي هاي زندگي    مي پردازد، چرا كه هنر يعني خلق زيباييها و هنرمند براي بيان لحظات زيبا تلاش ميكند و آن را به معرض نمايش ميگذارد.مينو امامي آل آقا  براي ديدن جهان وبازگو كردن دريافتهايش راه دور نمي رود و به اطراف خود نظر مي افكند و از انسان واشياي اطراف خود به سادگي سود جسته وسپس در آينه هستي به بازنگري ميپردازد، و بار ديگر براي ارزش دادن به پاي مصنوعي (پروتز)،

در متن خود زندگي ،به جست و جو مي نشيند و اين جست و جو تا بي نهايت ادامه مي يابد و همراه آن از عنصر زمان در سايه سار زندگي يهره مي جويد، كه آن را وسيله اي براي بيان مفاهيم عاطفي خويش به كار گيرد.زمان براي نقاش عصر حاضر ، نمودي خاطره انگيز دارد كه او را به چشم اندازهاي بديعي رهنمود مي سازد و او را در منظر زمان قرار داده و دست به ابتكارات   تازه اي مي زند. نگاه كاوشگر هنرمند در مقام كشف بر مي آيد و براي بيان پاهاي مصنوعي انسان دست به بيان هنري مي زند كه در اين راستا به بازنمايي جوهر هنرمندانه پروتزها (پاي مصنوعي) مي پردازد. و آنها را در تلفيقي جديد به بيننده القا مي كند و اين القاي مفاهيم با استفاده از نگاه زيبايي شناسانه به اشيا وهم سويي و هم حسي با آنها صورت مي گيرد و بدين ترتيب به تلفيقي از عناصر زندگي و عوالم انساني آن را به معرض نمايش مي گذارد.
چنانكه خود ميگويد : " براي هر كس زيبايي معناي خاص خود را دارد به نظر من همه اشيا و ابزاري كه در اطراف ما انسانها قرار دارند به شكلي موجز زيبا هستند و مي توان از آنها بهره گرفت به شرط ارتباطي عميق و عاطفي با آنها ."
و به قول " هانري ماتيس " كه مي گويد " آنچه دنبالش هستم بيش از هر چيز بيان است ، من نمي توانم بين احساسي كه براي زندگي دارم و نحوه اي كه آنرا بيان مي كنم  تمايزي قايل شوم".

علت موفقيت هنرمند نيز در به  دست آوردن بيان تجسمي هماهنگي است كه او در مجموعه حاضر به دست آورده است و توانسته است يار عاطفي را به بيننده اثر منتقل سازد . وي در مورد سبك آثارش چنين مي گويد : " در نمايشگاه هم از سبك رئاليسم كه الفباي نقاشي است ، سود جسته ام ، چون به نظر من اول بايد كلمه را شناخت و بعد شعر گفت ، در نقاشي هم اول بايد شكل را شناخت و بعد به سمت ايجاز رفت . از طرفي چون معتقدم كه هنر مي بايستي جهان واقعي و ملموس را با صداقت بيان كند و واقعيت تنها از طريق مشاهده مستقيم بدست مي آيد در مجموعه آثار من در اين نمايشگاه القا كننده عواطف من در رابطه با سوژه (پروتز) است . و همانطور كه گفنم بايد با محيط اطراف ارتباطي عميق و انساني بر قرار كرد تا بتوان بيان عاطفي را به بيننده اثر منتقل كرد".
در بخشي از آثار به نمايش در آمده در نمايشگاهش به تفاوت تكنيك در خصوص نقاشي مي رسيم كه به همراه نقاشي و چاپ و كلاژ مي باشد، هنرمند در اين باره مي گويد : " در اين بخش از زيراكس اشياء و نقاشي به صورت كلاژ استفاده كرده ام كه فضا سازي خاص خود را دارد، استفاده از دستگاه زيراكس سريع و جالب بود و اميدوارم در اين زمينه بيشتر كار كنم ".

مينو امامي آل آقا براي آفرينش يك اثر هنري ، دانايي خويش را در كنار توانايي در عمل به كار برده و زيبايي پاهاي مصنوعي را به عنوان يك فاكتور زيبا شناسانه دو چندان كرده است.
چرا كه وي به جستجو در بيان كيفيت داخل و روابط دروني و عاطفي آن شيء را با پديده هاي ديگر ممكن ساخته است و اصولاً  هنرمند توانسته است اساسي ترين عناصر و فرايند تعارض و كشمكش بين دنياي درون و بيرون را يافته و آنها را به مرحله اجرا گذارد و بدين ترتيب بار عاطفي را به بيننده اثر القا كند.

 
 

 

 

 

 

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.