فروزنده میرباقری
متولد 1334 شهر تهران هستم. از طریق یکی از دوستانم با خانم مینو امامی آشنا شدم و آموزش نقاشی را در سال 1388 نزد ایشان شروع کردم. به کلاژ علاقه زیادی دارم . گرایش کمی به کار در مورد طبیعت دارم و ذهنیت و کارهایم بیشتر آبستره است.. به ادبیات علاقه دارم. نویسندگان مورد علاقه من سیمین دانشور، صادق چوبک و میلان کوندرا هستند

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.