پوپک بریمانی  
تولد : سال ۱۳۴۷
تکنیک نقاشی : اکریلیک و رنگ روغن
تحصیلات : فوق لیسانس رشته ی زبان و ادبیات فارسی
۱۲ بهمن سال ۱۳۴۷ در تهران به دنیا آمدم . از سال ۱۳۷۶ نقاشی را به صورت پراکنده نزد اساتید مختلفیآموزش دیدم .در سال ۱۳۸۸با معرفی یکی از دوستانم با استاد گرامی خانم مینو امامی آشنا شدم و به طور جدی این هنر را دنبال کردم و در حال حاضر از هنرجویان ایشان هستم.

 

Poopak Barimani
Email: poopakbarimani1347@yahoo.com
Born in1969
My painting techniques is : acrylic & oil color
Education: master in Persian literature

I was born in Tehran in 1969 & I was painting since 1 996 by different teachers. in 2009 I became familiar with MRS. Minoo Emami & started painting seriously

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.