اعظم اکبر زاده
متولد 1337 اصفهان
تحصیلات : کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی
آغاز آموزش مبانی تصویری و نقاشی نزد خانم امامی سال 1382
تکنیک غالب : آبرنگ و اکریلیک روی بوم
نمایشگاه گروهی – گالری شیرین سال 1385

 
Acrylic on canvas - 70×90 cm
 
Acrylic on canvas – 100×120 cm
 
Acrylic on canvas – 70×100 cm
 
Acrylic on canvas – 50×70 cm
Acrylic on canvas – 80×100 cm
 
Acrylic on canvas – 60×60 cm
Acrylic on canvas – 70×70 cm
 
Acrylic on canvas – 30×30 cm
Acrylic on canvas – 60×60 cm
   
Acrylic on canvas – 60×60 cm
Acrylic on canvas – 100×120 cm
   
Water color on cardboard – 80×100 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.