پلات عکسها در سایز انتخابی شما برای فروش آماده می شود
The photo plates are available in your request sizes
 
   
         
         
   
         
         
   
         
         
   
         
         
   
         
         
   
         
         
     
         
         
Etching چاپ دستی
         
   
         
         
     
         
         
         
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.